Home

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7, 11, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 18, 10, 2017 ..อ่าน
โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง 14, 6, 2017 ..อ่าน
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST 14, 6, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560 26, 5, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒ 20, 3, 2017 ..อ่าน
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 10, 1, 2017 ..อ่าน
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 5, 1, 2017 ..อ่าน
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 5, 1, 2017 ..อ่าน
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร 21, 10, 2016 ..อ่าน

ประชุม/อบรม/สัมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสัังกัดกระทรวงสาธา 8, 3, 2018 ..อ่าน
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 26, 2, 2018 ..อ่าน
หลักสูตรการฝึกอบรม โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 21, 2, 2018 ..อ่าน
โครงการประชุมวิชาการผุ้ป่วยนอก รุ่นที่ ๓ 21, 2, 2018 ..อ่าน
หลักสูตรการอบรม โดย มสธ. 21, 2, 2018 ..อ่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของร 14, 2, 2018 ..อ่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกั 14, 2, 2018 ..อ่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุภา 14, 2, 2018 ..อ่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปร 14, 2, 2018 ..อ่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิ 14, 2, 2018 ..อ่าน
หลักสูตรการอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-Gpตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างพ. 14, 2, 2018 ..อ่าน
หลักสูตร team to win 13, 2, 2018 ..อ่าน