โครงการประชุมวิชาการ Esthetic Oral and Maxillofacial Surgery From Basic Principles to Applications

ด้วยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ Esthetic Oral and Maxillofacial Surgery From Basic Principles to  Applications ในระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.64 ณ โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๔ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

ทุนการศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชุาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา จำนวน ๗ ทุน โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พ.ค.๖๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๒ เม.ย.๒๕๖๔ 

ประชุมวิชาการเรื่องการดูแลรักษาโรคมะเร็งและแนวทางการให้โภชนบำบัดคลินิกในคนไข้ผู้สูงอายุและคนไข้มะเร็ง

ด้วยโรงพยาบาลตรัง จัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลรักษาโรคมะเร็งและแนวทางให้โภชนบำบัดคลินิกในคนไข้ผู้สูงอายุและคนไข้มะเร็ง ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ เม.ย.๖๔ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ด้วยวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย.64 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๔ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ หลักสูตร ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑- ๓

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา รุ่นที่ ๑- ๕

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๑- ๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การกระบุคุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาการจัดซื้อจัดขจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๑- ๓

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การกระบุคุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาการจัดซื้อจัดขจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๑- ๓

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages