Home

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 18, 10, 2017 ..อ่าน
โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง 14, 6, 2017 ..อ่าน
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST 14, 6, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560 26, 5, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒ 20, 3, 2017 ..อ่าน
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 10, 1, 2017 ..อ่าน
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 5, 1, 2017 ..อ่าน
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 5, 1, 2017 ..อ่าน
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร 21, 10, 2016 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล (ก.พ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 18, 10, 2016 ..อ่าน

ประชุม/อบรม/สัมนา

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 18, 10, 2017 ..อ่าน
หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ" 5, 10, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 5, 10, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรม โดยสถาบันพระบรมราชชนก 5, 10, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 5, 10, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ 5, 10, 2017 ..อ่าน
ประชุุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก 5, 10, 2017 ..อ่าน
สมัครทุนญี่ปุ่น 4, 10, 2017 ..อ่าน
ประชุมวิชาการเภสัช 18, 8, 2017 ..อ่าน
โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง 14, 6, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรมหลักสูตร "หัวใจของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อความเข้ 14, 6, 2017 ..อ่าน
ประชุมวิชาการ Charmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 9 14, 6, 2017 ..อ่าน