Home

ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 23, 11, 2018 ..อ่าน
การทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9 23, 11, 2018 ..อ่าน
หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7, 11, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 18, 10, 2017 ..อ่าน
โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง 14, 6, 2017 ..อ่าน
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST 14, 6, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560 26, 5, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒ 20, 3, 2017 ..อ่าน
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 10, 1, 2017 ..อ่าน
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 5, 1, 2017 ..อ่าน

ประชุม/อบรม/สัมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมือใหม่หัดขับ เริิ่มจับ Rotary 4, 12, 2018 ..อ่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนการสอน : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์ 4, 12, 2018 ..อ่าน
ประชุมวิชาการ 4, 12, 2018 ..อ่าน
ประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราฃกุมาร 4, 12, 2018 ..อ่าน
การบริการวิชาการแก่สังคม ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง 4, 12, 2018 ..อ่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค 4, 12, 2018 ..อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS 4, 12, 2018 ..อ่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 4, 12, 2018 ..อ่าน
ประชุมวิชาการ ประจำปี2562 4, 12, 2018 ..อ่าน
ประชุมวิชาการประจำปี 2561 โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 23, 11, 2018 ..อ่าน
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 23, 11, 2018 ..อ่าน
การทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9 23, 11, 2018 ..อ่าน