Home

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7, 11, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 18, 10, 2017 ..อ่าน
โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง 14, 6, 2017 ..อ่าน
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST 14, 6, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560 26, 5, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒ 20, 3, 2017 ..อ่าน
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 10, 1, 2017 ..อ่าน
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 5, 1, 2017 ..อ่าน
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 5, 1, 2017 ..อ่าน
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร 21, 10, 2016 ..อ่าน

ประชุม/อบรม/สัมนา

ประชุมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์๔.๐เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัว 16, 7, 2018 ..อ่าน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องก้าวทันยุค:พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง 16, 7, 2018 ..อ่าน
หลักสูตรฝึกอบรม โดนบริษัทพีค เทรนนิ่ง 16, 7, 2018 ..อ่าน
อบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม 16, 7, 2018 ..อ่าน
ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ ตรั้งที่ ๓๔ 16, 7, 2018 ..อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ 16, 7, 2018 ..อ่าน
ปฏิิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA Teat และ Placement Test 22, 6, 2018 ..อ่าน
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี๒๕๖๑ 22, 6, 2018 ..อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการ Essential Skills for 21Century 22, 6, 2018 ..อ่าน
โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ 22, 6, 2018 ..อ่าน
การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18, 6, 2018 ..อ่าน
สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ 13, 6, 2018 ..อ่าน