Home

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7, 11, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 18, 10, 2017 ..อ่าน
โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง 14, 6, 2017 ..อ่าน
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST 14, 6, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560 26, 5, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒ 20, 3, 2017 ..อ่าน
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 10, 1, 2017 ..อ่าน
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 5, 1, 2017 ..อ่าน
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 5, 1, 2017 ..อ่าน
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร 21, 10, 2016 ..อ่าน

ประชุม/อบรม/สัมนา

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 4, 12, 2017 ..อ่าน
โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ 27, 11, 2017 ..อ่าน
สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 27, 11, 2017 ..อ่าน
ประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่๑ 14, 11, 2017 ..อ่าน
หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7, 11, 2017 ..อ่าน
อบรมเรื่อง How to Write a Manuscript for International Publication 7, 11, 2017 ..อ่าน
หลักสูตรหลักปริญญาเอก รุ่นที่ ๕ 7, 11, 2017 ..อ่าน
สัมมนาการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล 7, 11, 2017 ..อ่าน
โครงการฝึกอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 7, 11, 2017 ..อ่าน
ประชุมวิชาการเรื่องPharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 9 7, 11, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 18, 10, 2017 ..อ่าน
หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ" 5, 10, 2017 ..อ่าน