ฝึกอบรม โดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม ๓ หลักสูตร

๑. หลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19 รุ่นที่ ๑

๒. หลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๓

๓. หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการจัดการความรู้

สถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 เวลา 8.30-16.30 น. โดยผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์

 

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 12 

ในวันที่ 22 ส.ค.2563

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกสมาธิจิตเพื่อชีวิตวิถีใหมม่ในโลกยุคใหม่

ด้วย สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สมาธิพเื่อชีวิตวิถีใหม่ในโลกยุคใหม่ จำนวน 2 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 ก.ค.63

รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 ส.ค.63 

ณ ศูนย์นวัตกรรมการฝึกอบรมเลิฟเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

สัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2020

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย.2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา กทม.

เสวนา เรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลักสถานการณ์โควิด-19

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลักสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 ส.ค.63โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

เข้ารับการฝึกอบรมโดยสำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนา สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 12

๒. หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 12

ดังรายละเอียดที่แนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม๑สัปดาห์ โดนใช้งบพัฒนาตนเอง

ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเป็นทุนระดับปริญญาเอกในประเทศ ๓๐ ทุน และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ต่างประเทศ ๑๖ ทุน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pi.ac.th และ www.ocsc.go.th

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ฝึกอบรม

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดอบรม ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร "หลักสูตรเทคนิคการสอนสมัยใหม่" รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พ.ค.๒๕๖๓ 

๒. หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ มิ.ย.๖๓

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเรื่อง การสร้างสรรค์โปรแกรม Chatbot เพื่องานทันตสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค.๒๕๖๓ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

 

Pages