Home

ประชาสัมพันธ์

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 4, 4, 2019 ..อ่าน
ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 12, 2, 2019 ..อ่าน
ทุนรัฐบาลปี๒๕๖๒ 18, 12, 2018 ..อ่าน
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 23, 11, 2018 ..อ่าน
การทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9 23, 11, 2018 ..อ่าน
หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7, 11, 2017 ..อ่าน
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 18, 10, 2017 ..อ่าน
โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง 14, 6, 2017 ..อ่าน
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST 14, 6, 2017 ..อ่าน
โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560 26, 5, 2017 ..อ่าน

ประชุม/อบรม/สัมนา

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 4, 4, 2019 ..อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual 4, 4, 2019 ..อ่าน
เผยแพร่ข่าวฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4, 4, 2019 ..อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธวิธีชะลอวัย 25, 3, 2019 ..อ่าน
หลักสูตร กำหนดราคารกลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง 25, 3, 2019 ..อ่าน
หลักสูตร "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 25, 3, 2019 ..อ่าน
หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 25, 3, 2019 ..อ่าน
หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 25, 3, 2019 ..อ่าน
ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ 25, 3, 2019 ..อ่าน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงRisk Management Plan ตามห 25, 3, 2019 ..อ่าน
หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๔ 27, 2, 2019 ..อ่าน
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทยเขตภาคกลาง ปี ๒๕๖๑ 27, 2, 2019 ..อ่าน