บุคลากร

กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

นางจินตนา เซ่งสิ้ม

ตำแหน่ง:

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวศุภาภิลัย วิโรจน์จริยากร

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการ

นางสาวสุภัค วงศ์วรสันต์

ตำแหน่ง:

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวพรเพ็ญ เซ้าซี้

ตำแหน่ง:

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวธีราภรณ์ ชูยัง

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ