กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย
เพื่อแสดงความเคารพและความจงรักภักดี
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของคนในชาติ
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓