ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2564
ดูภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรม ตลาดนัดหัวได@วสส.ตรัง ครั้งที่ 2
ดูภาพกิจกรรม
อาจารย์ปรารภ หลินมา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติราชการ ในโครงการปฐมนิเทศ และสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัด
ดูภาพกิจกรรม
ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ สมรรถนะวินัยข้าราชการควรรู้ การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน จิตบริการของข้าราชการ แนวคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์งาน ในโครงการปฐมนิเทศ และสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชกา
ดูภาพกิจกรรม
อาจารย์ฐิตาภรณ์ จันทร์สูตร กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวใหม่ สวัสดิการและค่าตอบแทน ในโครงการปฐมนิเทศ และสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่น
ดูภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 12 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมอวยพรวันเกิด องค์กรแห่งความสุข
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning : PBL ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรม
การอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker
ดูภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมชี้แจง และแนวทางการดำเนินการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
ดูภาพกิจกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุElderly care Worker
ดูภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบอรมหลักสู
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมต้อนรับโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมการรับมือสถานการณ์แพร่กระจายของไวรัส COVID -19 หรือ โคโรน่า 2019 โดยการสวมหน้ากากอนามัย และการใช้เจลล้างมือในหน่วยงาน
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรม
นำเสนอโครงร่างวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะที่๑
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรม "สุขสันต์วันปีใหม่ ร้อยดวงใจ วสส.ตรัง"
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี งบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 17 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2559 ของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารสมรรถนะการจัดทำแผนบริหาร และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558
ดูภาพกิจกรรม
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2)
ดูภาพกิจกรรม
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
ดูภาพกิจกรรม