ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอวยพรวันเกิด องค์กรแห่งความสุข
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning : PBL ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรม
การอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker
ดูภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมชี้แจง และแนวทางการดำเนินการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
ดูภาพกิจกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุElderly care Worker
ดูภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบอรมหลักสู
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมต้อนรับโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมการรับมือสถานการณ์แพร่กระจายของไวรัส COVID -19 หรือ โคโรน่า 2019 โดยการสวมหน้ากากอนามัย และการใช้เจลล้างมือในหน่วยงาน
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรม
นำเสนอโครงร่างวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะที่๑
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรม "สุขสันต์วันปีใหม่ ร้อยดวงใจ วสส.ตรัง"
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี งบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 17 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2559 ของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารสมรรถนะการจัดทำแผนบริหาร และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558
ดูภาพกิจกรรม
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2)
ดูภาพกิจกรรม
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
ดูภาพกิจกรรม