ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี งบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 17 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2559 ของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารสมรรถนะการจัดทำแผนบริหาร และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558
ดูภาพกิจกรรม
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2)
ดูภาพกิจกรรม
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
ดูภาพกิจกรรม