ประชุม/อบรม/สัมนา

โครงการ 22 CP 14 GE WSP : workshop on enhancing employee productivity in the digital workplace ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพยาบาลปฐม อบรมหลักสูตรการจัดกระดูก
อบรมการวิจัยจากงานประจำสำหรับสายสนุบสนุนในระบบการศึกษาไทย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสุตรกลยุทธ์ปรับทิศทางองค์กรสสู่เป็าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กำหนดปฏิทินทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อบรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามศาสตร์วิถีทางคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ
หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
โครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา ประจำปี2565
งาน Thailand International Health Expo 2021 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฝีกอบรม KSP
โครงการ Meet the Expert ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ประชุมวิชการการครั้งที่ 112 ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
อบรมPediatric Pearls in New Normal อบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ
ประชุมวิชาการCBT สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขโครงการHeathcare Technology Summit2021
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112(1/2564) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
โครงการmeet the expert ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรคณะพยาศาสตร์ให้มีความเชี่่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการประชุมวิชาการ Esthetic Oral and Maxillofacial Surgery From Basic Principles to Applications
ทุนการศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ ประชุมวิชาการเรื่องการดูแลรักษาโรคมะเร็งและแนวทางการให้โภชนบำบัดคลินิกในคนไข้ผู้สูงอายุและคนไข้มะเร็ง
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา
หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การกระบุคุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาการจัดซื้อจัดขจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๑- ๓
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการบันทึกข้อมูล e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ การรับสมัครหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการและเสนอผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี2564 ขอเลื่อนระยะเวลาการอบรมตามโครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนสอนแบบActive Learning Online โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนยุทธศาสตร์
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจักทำคู่มือปฏิบัติงาน
ประชุมวิชาการประจำปี 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักCOSO
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องResearch in Teaching and Learning
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 13 ประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ประชุมวิชาการทันตกรรม ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2563 การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลเชียวชาญ
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR Scorecard
Post-Doctoral Program โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Online techniques for Assessment
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Making Professional Video Lesson for Online Learning โครงการอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5
อบรมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
หลักสูตรข้อควรระวังในการบริหารสัญญา หลักสูตรการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยง อบรมหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
ฝึกอบรม โดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการจัดการความรู้
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกสมาธิจิตเพื่อชีวิตวิถีใหมม่ในโลกยุคใหม่
สัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2020 เสวนา เรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลักสถานการณ์โควิด-19
เข้ารับการฝึกอบรมโดยสำนักสิริพัฒนา ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรม
ประชาสัมพันธ์โครงการ โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
หลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ โครงการอบรมการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โครงการอบรมเชิงป อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว
อบรมวิชาการ ประชุมวิชาการPharmacotherapy of New Drugs
ประชุมประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ประชุมวิชาการเภสัช
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักCOSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร หลักสูตรอบรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่)
หลักสูตรเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
หลักสูตรฝึกปฏิบัติการOKRs ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบรมหลักสูตร OKRs โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการมณีเวชศาสตร์ โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไรการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการอบรมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักHRS
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการIDP+IS
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒
ประชุมวิชาการสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
หลักสูตรฝึกปฏิบัติการOKRs โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรวินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรเทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เเกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน โครงการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบบแบบบอร์ดเกม
ศึกษาต่อปริญญาเอก ณ ประเทศสวีเดน ประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module system ประจำปี ๒๕๖๓
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี โครงการเกษียณสร้างสุข
โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019 ประชุมวิชาการผู้สูงอายุครั้งที่ ๖
ประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๒ โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการเรืองโมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการDesign Thinking ในการสอนในชั้นเรียน
ประชุมปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์" ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑๐ โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๒/๒๕๖๒) หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่่นที่ ๒
ประชุมวิชาการ ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
ประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัววใจ
หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒ อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง อบรมการเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้
ประชุมวิชาการประจำปี2562 เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย Sc-Net ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชุมวิขาการ จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒
อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ ๑๐
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี2562 ประชุมวิชาการเรื่องการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมวิชาการเรื่องความท้าทายและแนวโน้มภาระผู้นำทางการพยาบาล สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภายทางถนน ครั้งที่ ๑๔
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี๒๕๖๒ ประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั้นสำหรับงานบริการสุขภาพ ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่องปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล โครงการอบรมจริยธณรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ประชุมวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ ๙
ประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kean International Conference In Palliative Care โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง "เปลี่ยนห้องเรืยนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนอย่างเป็นระบบ
โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาเพื่อการจัดการเรียนการสอน การทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประชุมวิชาการโดยคณะทันแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการทำคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual
เผยแพร่ข่าวฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธวิธีชะลอวัย
หลักสูตร กำหนดราคารกลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง หลักสูตร "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงRisk Management Plan ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2562
หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๔ โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทยเขตภาคกลาง ปี ๒๕๖๑
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม อบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกมการ์ดเกมและคลาสเกม หลักสูตร"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ ๑
หลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑๑" หลักสูตรผึกอบรม ปี๖๓ โดย สำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน Journal ได้ทำวิจัย Pratical Points in Medical Research ครั้งที่ ๘
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการ Research in teaching and learning ประชุมวิชาการ ๑๐๒ ปี อายุรศาสตร์ศิริราช
ประชุมวิชาการงานศํลยกรรมข่องปาก ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ประชุมวิชาการครั้งที่ ๒๖ เรื่อง เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๙ และนำเสนอบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข (ไตรสิกขา) ๒๕๖๒
ทุนรัฐบาลปี๒๕๖๒ โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตรพัฒนาบุคลากร โดยมอ.วิทยาเขตปัตตานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมือใหม่หัดขับ เริิ่มจับ Rotary โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนการสอน : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์
ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราฃกุมารี ประจำปี2562
การบริการวิชาการแก่สังคม ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562
ประชุมวิชาการ ประจำปี2562 ประชุมวิชาการประจำปี 2561 โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES การทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 9
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard โครงการอบรมหลักสูตรการปฏบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ
รับสมัครหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ 29 และผบก.รุ่นที่ 33 ประฃุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
รับสมัครหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่ 35 ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๒๘
ประชุมวิชาการทันแพทย์ ครั้งที่ 107 ประชุมวิชาการ PSU Home Coming
โครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ปี2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 20/2562 กิจกรรมRamathibodi Graduate Open House
ประฃุมวิชาการระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครังที่ 5 ทุนหลักสูตรจากรัฐบาลอินเดีย
อบรมวิชาการเรื่องเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
ประชุมวิชาการ เรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ประฃุมวิชาการทันตแพทย์ยุค 4.0
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Global Summit on Early Childhood Caries ประชุมวิชาการนานานชาติ Innovation Prevention and Care for NCDs and Global Health
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ประชุมวิชาการภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี๒๕๖๑
ประชุมวิชการสูตินรีแพทย์ ครั้งที่ ๓๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการงบประมาณ๒๕๖๒ เครือข่ายสวสท.
ประชุมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์๔.๐เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัว โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องก้าวทันยุค:พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง
หลักสูตรฝึกอบรม โดนบริษัทพีค เทรนนิ่ง อบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม
ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ ตรั้งที่ ๓๔ อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ
ปฏิิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA Teat และ Placement Test โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี๒๕๖๑
อบรมเชิงปฏิบัติการ Essential Skills for 21Century โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ
การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒
อบรมเชิงปฏิบัติการ Survival Analysis Course ครั้งที่ ๑ ประชุมวิชาการนานาชาติ
ประชุมวิชาการ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่อรังของโรงพยาบาลในยุค thailand ๔.๐ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗
ประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๑ ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ เรื่องการบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อด้วยศาสตร์จตุรธาติจิตพรหม ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการสอนภาษาอังกฤษของวิทยาลัยในสังกัด สบช. ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาลประจำปี ๒๕๖๑
สัมมนาเรื่องรุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ประชุมวิชาการเรื่อง Update on Newborn management
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓
ประชุมวิชาการ โครงการประวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ประชุมวิชาการเรื่องนวัตกรรม๔.๐
อบรมเรื่อการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๓๐ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดการและพัสดุ
ประชุมวิชาการเรื่องกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนยุค ๔.๐ ประชุมวิชาการศัลยกรรมช่องปาก
ประชุมวิชาการ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลในยุคthailand4.0 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๗
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเครือข่าย สวสท. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกการเขียนหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุม" ประชุมวิชาการ Healthcare Technology Summit2018
อบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้้นฟู) "การพยาบาลเวชปฏิบัติ: การจัดการสุขภาพในชุมชน" ประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่:รากฐานของชีวิต
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสัังกัดกระทรวงสาธารณสุข
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง หลักสูตรการอบรม โดย มสธ.
โครงการประชุมวิชาการผุ้ป่วยนอก รุ่นที่ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรม โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ ๑-๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณ และการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง หลักสูตรการอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-Gpตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓
หลักสูตร team to win หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒
อมรบสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อบรมวิชาวิชาการ เรื่อง RCCP
ประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมวิชาการเภสัช
ประชุมวิชาการเรื่องวัคซีนสำหรับผู้สูงวั ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ICAPH 2018
โครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลปี๒๕๖๑ เรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องการจัดการปัญหาสุขภาพในยุคไทยแลนด์๔.๐
การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประชุุมวิชาการประจำปี เรื่องการดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การดูแลแบบองค์รวมในชุมชน
กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น โครงการฟื้นฟูความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ ๑๒ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา
ประชุมวิชาการโดยสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการGolden Hours in Pediatrics ครั้งที่ 40
ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13
ประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่๑ หลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อบรมเรื่อง How to Write a Manuscript for International Publication หลักสูตรหลักปริญญาเอก รุ่นที่ ๕
สัมมนาการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล โครงการฝึกอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
ประชุมวิชาการเรื่องPharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 9 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ
หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
โครงการอบรม โดยสถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประชุุมวิชาการทันตกรรมสำหรับเด็ก
สมัครทุนญี่ปุ่น ประชุมวิชาการเภสัช
โครงการฝึกอบรม โดนสถาบันพีคเทรนนิ่ง โครงการอบรมหลักสูตร "หัวใจของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน"
ประชุมวิชาการ Charmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 9 ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560 โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560
ประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประชุมวิชาการนานาชาติ
ประชุมวิชาการคร้งที่ 104 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรแนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์
โครงการประชุมวิชาการเรื่องพลังพยาบาล การขับเคลื่อนความก้าวหน้าในวิชาชีพ โครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘
โครงการอบรมหลักสูตร มาจรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกในระบบGFMIS ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง Service Excellence สู่ประเทศไทย ๔.๐
หลักสูตรอบรมโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมยาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง
อบรม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓ ประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี๒๕๖๐
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ ๓๐ ประชุมวิชาการเรื่อง ทิศทางที่ท้าทาย บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานกับการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน
ประชุมวิชาการเรื่อง ความท้าทายทางสังคมกับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัวไทยในศตวรรษที่๒๑ อบรมวิชาการเรื่อง รู้ทันการสูงวัย ดูแลสมองและกระดูก
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ อบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร SDGs ทุนรัฐบาลฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยข่อนแก่น ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๒ และ รุ่นที่ ๓
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ ๒ การอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี โดยสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข
อบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน อบรมระยะสั้น หลักสูตรฟื้นฟู เรื่อง มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน
หลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพประชาชน สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติยุคไทยแลนด์ ๔.๐
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญา
หลักสูตร "การบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ" หลักสูตร "แนวทางบริหารความเสียง การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
อบรมวิชาการ โดย โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุนรัฐบาล ประจำปี ๖๐
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสังกัด สบช. สัมมนาวิชาการ
ทุนรัฐบาลทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการFunction based อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางร่นุที่ ๓๑
โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG interpretation and nursing care รุ่นที่ 5 หลักสูตรระยะสั้น โดนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
อบรม/สัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชุมวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ปวยวิกฤต
โปรมแกรมการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลันสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการเรื่องนวตกรรมสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕
ประชุมวิชาการ โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กฯ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล (ก.พ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) หลักสูตร "หลักการการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร"
ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ อบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุขปี๒๕๖๐
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙และการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๐๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเครือข่ายสวสท.ประจำปี๒๕๕๙
ประชุมวิชาการเรื่องวิทยาลัยคุณธรรม:สู่การพัฒนาสร้างคนดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสงขลา
โครงการประชุมวิชาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าในโอกาสครบรอบ50ปีวสส.ยะลา ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ โครงการบริการวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑
สัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่11 การสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบสมัครสอบออนไลน์
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เครือข่ายสวสท.ด้านการจัดการเรียนการสอน บรรยายทางวิชาการแพทย์
ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ แจ้งเปลี่ยนวันจัดประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๙
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑๒ "ประชากรและสังคม๒๕๕๙" ประชุมวิชาการครั้งงที่๑๐๒ โดยทันตแพทย์สมาคม
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร โดยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล อบรมบริการวิชาการ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care ประชุมวิิชาการ เรื่อง Growing old with security and dignity Interdisciplinary approach
ประชุมวิิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประชุมวิชาการประจำปี 2559 สมาคมแพทย์อุบัติแห่งประเทศไทย
ประชุมวิชาการเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประชุมวิชาการนานาชาติ 2016
โครงการองค์การเพิิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย APO โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อบรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลรุ่นที่ 7
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้อุดมศึกษา ศตวรรษที่ ๒๑ ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสานประจำปี๕๙ เรื่อง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยปัญหาสุขภาพและความต้องการอบรมระยะสั้นในด้านสาธารณสุขของเขตบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้ร่วมทำวิจัย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการทันตกรรมผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ ๒๐ ประชุมวิชาการประจำปี 59 โดยสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ประชุมวิชาการเรื่องความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยและแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ
ประชุมวิชาการ ICN Furum ครั้งที่ ๑๐ อบรมสัมมนา โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
เชิญอบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 2
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 การบรรยายทางวิชาการแพทย์
ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมศิษย์เก่า วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล
หลักสูตรลำเลียงทางอากาศ ปี 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยการอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ ๑๒ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนาฎกรรมกับการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำให้ดูดี
อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เรื่องพัฒนาการ พัฒนาการเด็ก พัฒนาชาติ ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
รับสมัครทุนการศึกษาปริญญาเอก ประเทศสวีเดน ประชุมวิชาการชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย คร้้งที่ ๘/๒๕๕๘
อบรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายทางวิชาการแพทย์
ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ประชาสัมธ์พันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๗ จัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
ปรชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558 ประชุมวิชาการ 2015
เชิญชวนลดน้ำตาล ประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2559
ประกาศรับสมัครการศึกษาต่อหลังปริญญาเอก ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ คณะทันตแพทย์ มอ.
ประชาสัมธ์ประชุมทางเภสัช Module System ประชุมทันตแพทย์โลกFDI2015
ประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘ อบรม การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกและหลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประชุมวิชการและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘
ประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกทุนรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์การอบรมของศูนย์ครวมเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข ประชุมวิชาการลูกจ้างประจำ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตเพื่อการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่ ๔ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน
อบรมระยะสั้นหลักสูตรฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ อบรมระยะสั้นหลักสูตรการเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
ประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๗ ประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ปี2558
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การทำสื่อหนังสั้น
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี ประชุมวิชาการ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประชุมวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชากรและสังคม โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 วพบ.สงขลา
ประชาสัมพันธ์ อบรมสัมมนา โครงการประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ประชาสัมธ์ทุน AIT
หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของหน่วยราชการ อบรมหลักสูตร วินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 4
ขยายระยะเวลาการส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2558 ประชาสัมพันธ์การสแกนลายนิ้วมือเพื่อแสดงการมาปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
โครงการ "จังหวะก้าวสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน : กระบวนการพัฒนาและหาส่วนขาด" ประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
ประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่๙ ปี ๒๕๕๘
ประชุมวิชาการครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี หลักสูตรปริญญาโท โดย สบช.ร่วมมือกับ Malardalen U. ประเทศสวีเดน
PPMR ครั้งที่ 4 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล Undo ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาอาจารย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการเรียนการสอน อบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)
อบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญา (พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต) โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื่อรังที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล ประชุมวิชาการเรื่องก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการในยุคประชาคมอาเซียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principles of Health Sciences Research Ethics ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
ประชุมวิชาการ Joint TPAA-Chula International Medical Congress 2015 ประชุมวิชาการเรื่องความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : สู่การขยายบทบาทพยาบาล
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดที่สำคัญทางสตินรีเวชและผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3 บรรยายวิชาการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
ประชุมวิชาการ การประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริหารโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 ACCP โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะ สร้างสุขในการทำงาน"