ประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้วย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ระหว่างวัที่ ๒๓-๒๖ ส.ค.๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย..๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง