ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒ จำนวน ๒ รุ่น 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖-๘ พ.ย.๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑-๑๓ พ.ย.๒๕๖๒

ณ โรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรืองโมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการDesign Thinking ในการสอนในชั้นเรียน

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking as a Teching Apprpach ในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์"

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๖๒ เรื่อง บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑๐

ด้วย โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๖ ม.ค.- ๓๑ มี.ค.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย บริษัท พีคเทรนนิ่งแอนด์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ ๙ พ.ย.๖๒

๒.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๒

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยาการ ในวันที่ ๑-๒ พ.ย.๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๒/๒๕๖๒)

ด้วย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๒/๒๕๖๒) วันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่่นที่ ๒

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการ

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดประชุมวิชาการ International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium วันที่ ๔-๘ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมอวานี ข่อนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง "หมอฟัน ขวัญใจเด็กยุค5G" ในวันที่ ๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

Pages