ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ฝึกอบรม

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดอบรม ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร "หลักสูตรเทคนิคการสอนสมัยใหม่" รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พ.ค.๒๕๖๓ 

๒. หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ มิ.ย.๖๓

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเรื่อง การสร้างสรรค์โปรแกรม Chatbot เพื่องานทันตสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค.๒๕๖๓ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการGame Builder for the 21 Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยCodeMonley รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.63 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 13 มี.ค.63

เข้าร่วมอบรม

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยส่วนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning โดยเปิดสมัครในวันที่ 15 ม.ค.63 ทาง http://cse-elearning.odec.go.th 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ภายในวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๖๓

โครงการอบรมการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ด้วย ชมรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ ๒๘- ๒๙ มี.ค.๖๓ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๔ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงป

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ.๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๓ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว training development road map : TRM เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ ก.พ.ุ๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages