ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕

โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ เม.ย.-๕ พ.ค.๖๕ ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมออนไลน์

โครงการอบรมออนไลน์

เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๖๕

เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชพมืออาชีพ ในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕

เรื่อง Active Learning ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่างๆ ปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรจากสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน ๘ หลักสูตร

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมนักวิเคราะห์นโบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ วันที่ ๒๓ - ๒๔ พ.ค. ๖๕ ด้วยระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 พ.ค.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๑๓ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 113 (1/2565) วันที่ 8-10 มิ.ย.65 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 20 พ.ค.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการ การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ในวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีค่าลงทะเบียน 2000 บาท ในวันที่ 23 เม.ย.65 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 18 เม.ย.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๕ วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านการไลฟ์ ออนไลน์ zoom 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมุนษย์ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเพื่อทักษธการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ปี 65

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดประชุมวิชการ วันที่ 8 - 10 มิ.ย.65 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages