ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้แนวความคิดจิตตปัญญาศึกษา

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 65 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

โครงการขับเคลื่อนแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรม ในวันที่ 20 ก.ค.2565 เวลา 13.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ facebook : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง Trang Culture 

โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕

โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ เม.ย.-๕ พ.ค.๖๕ ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมออนไลน์

โครงการอบรมออนไลน์

เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๖๕

เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชพมืออาชีพ ในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕

เรื่อง Active Learning ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่างๆ ปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรจากสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน ๘ หลักสูตร

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมนักวิเคราะห์นโบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ วันที่ ๒๓ - ๒๔ พ.ค. ๖๕ ด้วยระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 พ.ค.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๑๓ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 113 (1/2565) วันที่ 8-10 มิ.ย.65 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 20 พ.ค.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการ การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ในวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีค่าลงทะเบียน 2000 บาท ในวันที่ 23 เม.ย.65 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 18 เม.ย.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages