ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ประชุมประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป : พยาบาลเวชปฏิบัติในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๓ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเภสัช

ด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง Now and Future in Respiratory Management วันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community based training and research approoach วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ วันที่ ๓๐ มี.ค.-๓ เม.ย.๒๕๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักCOSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

ด้วยศูนย์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักCOSO เพื่อผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ในวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรอบรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา จัดอบรม 4 หลักสูตร คือ

๑ การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน

๒ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

๓ การบริการอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้าการบริการอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้า

๔ ออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข

โครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์  ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่)

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระยะการอบรม ๑๖ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๐ ก.พ.-๒๙ พ.ค.๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระยะการอบรม ๑๗ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ.- ๒๖ มิ.ย.๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระยะการอบรม ๘ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ - ๗ ก.พ.๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages