ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

ประชุมวิชาการเรื่องการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ

ด้วย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ่มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 1-2 ส.ค.2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 19 ก.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม

ด้วย บ.พีค เทรนนิ่ง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

ดังเอกสารแนบ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Integrated Course Design and Instructional Model Development ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค.๒๕๖๒ ณ รร.แอมบาสเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเรื่องความท้าทายและแนวโน้มภาระผู้นำทางการพยาบาล

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๑-๒ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภายทางถนน ครั้งที่ ๑๔

ด้วย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน วันที่๗-๘ ส.ค.๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรการและการประชุมไบเทคบางนา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี๒๕๖๒

ด้วย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการ ในวันที่ ๗ - ๙ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม

ด้วย คณะเภสัชศาาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม การใข้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ ๑-๓ ก.ค.๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยามหิดล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั้นสำหรับงานบริการสุขภาพ

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั้นสำหรับงายบริการสุขภาพ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่องปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่อง ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล ในวันที่ ๒๘-๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages