ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พ.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑

ด้วย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๖ พ.ย.-๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าสมัครสอบได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ส.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเองเข้าอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ด้วย แพทยสภาโดยสถาบันส่งเสริมจริยธรรมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระหว่างเดือน ก.ย.-มิ.ย.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมการเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

วันที่ ๗-๘ ก.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการประจำปี2562 เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ ประจำปี๒๕๖๒ เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๒ ณ วพบ.ศรีมหาสารคาม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒ ก.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย Sc-Net ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙-๒๑ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด  จ.สงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งงความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนษย์ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

ประชุมวิขาการ จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๒ เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒

ด้วย สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ จัดโครงการมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ

ด้วย โรงพยาบาลตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี2562

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย จัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ 

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages