ประชุมวิชาการ

ด้วย สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการ จำนวน ๘ โครงการ

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: