อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 2

ด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 เม.ย.59 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่  7 เม.ย.59 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง