โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกมการ์ดเกมและคลาสเกม

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๒

ไฟล์ประกอบ: