ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร SDGs

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องกำหนดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Strengthening Health System : the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) 

ระหว่างวันที่ 1-26 พ.ค.2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๐

ไฟล์ประกอบ: