ประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ได้จัดประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 เรื่อง บุหรี ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: