ประชุมวิชาการประจำปี 59 โดยสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

ด้วย สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก มีจัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง Better Care Better Outcome for Common Pediatric Respiratory Diseases  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มี.ค.๕๙ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.๕๙

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง