สัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่11

ด้วย แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในประเด็น "ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำสุขสู่ประชาชน" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ส.ค.๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กทม.

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๙

ไฟล์ประกอบ: