โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตเพื่อการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ ๒๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิดเพื่อการพัฒนาสังคมในศตวรรธที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง