โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

ด้วย ศูนย์พัมนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร๑ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ธ.ค.2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 7 ธ.ค. โดยใช้งบพัฒนาตนเอง