โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข "ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกัยรติ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๖๐