โครงการฟื้นฟูความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดโครงการฟื้นฟูความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง ทิศทางแนวโน้มการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ก.พ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๑ โดนใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: