ประชุมวิชาการเรื่อง ความท้าทายทางสังคมกับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัวไทยในศตวรรษที่๒๑

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ความท้าทายทางสังคมกับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัวไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ส.ค.๖๐ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๗ ก.ค.๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: