ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TEST

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA test และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: