ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเป็นทุนระดับปริญญาเอกในประเทศ ๓๐ ทุน และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ต่างประเทศ ๑๖ ทุน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pi.ac.th และ www.ocsc.go.th

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ศึกษาต่อปริญญาเอก ณ ประเทศสวีเดน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสวีเดน โดยยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตร Doctor of Philosophy in Health and Welfare ณ Malardalen University

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒

ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) Healthcare Administration ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ ๑๐

ประชาสัมพันธ์ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 

และ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอังกฤษออนไลน์

 

สามารถดูกิจกรรมได้ที่ www.EngTest.net

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางเว็บของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก โดนเป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ๓๘ ทุน และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ต่างประเทศ ๒๑ ทุน  

 

สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.pi.ac.th(ข่าวการศึกษา)

 

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๒

Pages