ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร วทม.สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (สหสาขาวิชา)

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (สหสาขาวิชา) ในปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 20 พ.ค.65

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 6 พ.ค.65

ทุนรัฐบาล

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๘ ทุน 

เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับเกียรติบัตร "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น

ทุนฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น จัดโดยมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ สำหรับข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่่ 

๑. หลักสูตร Public Sector Leadership ระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค.64 

๒. หลักสูตร Trade ระหว่างวันที่ ๒-๒๒ ก.พ. ๖๕ โดยปิดรับสมัครวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ

ด้วย ฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ 

ผู้สนในสามารถดูข้อมูลได้ที่ @HPECHULA

แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังเอกสารที่แนบมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์และยึดถือสำหรับการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเป็นทุนระดับปริญญาเอกในประเทศ ๓๐ ทุน และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ต่างประเทศ ๑๖ ทุน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pi.ac.th และ www.ocsc.go.th

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Pages