หลักสูตร วทม.สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (สหสาขาวิชา)

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (สหสาขาวิชา) ในปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 20 พ.ค.65

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 6 พ.ค.65

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: