เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับเกียรติบัตร "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หมวดหมู่ข่าว: