หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ

ด้วย ฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ 

ผู้สนในสามารถดูข้อมูลได้ที่ @HPECHULA

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: