อบรมออนไลน์

โครงการอบรมออนไลน์

เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๖๕

เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชพมืออาชีพ ในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕

เรื่อง Active Learning ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง