ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี๒๕๖๒

ด้วย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการ ในวันที่ ๗ - ๙ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: