หลักสูตร "แนวทางบริหารความเสียง การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน"

ด้วย มหาวิทยาลัยศิปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผนดิน" ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง