ประชาสัมพันธ์โครงการ

ด้วย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายและการป้องกันข้อทักท้วงจาก สตง. ในวันที่ 14-15 ธ.ค.62 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์แมด จังหวัดสงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: