ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: