เผยแพร่ข่าวฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.stou.ac.th หรือ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: