การทำสื่อหนังสั้น

คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสื่อหนังสั้น ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้  ณ กลุ่มงานบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: