ประชุมวิชาการ 2015

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย.58

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ ต.ค. ๕๘

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: