ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกและหลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ขอความร่วมมือในการกำหนดสาขาทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่เป็นความต้องการของวิทยาลัยและหลักสูตรการอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากไฟล์แนบ และส่ง ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ dev_scphtrang@hotmail.com ภายในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 16.30 น. เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยต่อไป