ประชุมวิชาการประจำปี 2561 โดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

ด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค.2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 30 พ.ย.2561  โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: