หลักสูตร กำหนดราคารกลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการหลักสูตร การกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: