ประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2559

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559

ในวันที่ 22-24 มิ.ย.2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหว้ดเชียงใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการวิชาการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์