ประชุมวิชาการทันแพทย์ ครั้งที่ 107

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๐๗ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลชั้น ๘ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: