หลักสูตรระยะสั้น โดนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น 

ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์