หลักสูตร team to win

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการอบรม หลักสูตร Team to Win ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๖๑ I มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒ มี.ค.๒๕๖๑ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: