ประชุมวิชาการ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค.58 ณ โรงแรมนารายณ์ กทม. 

ผู้สนใจสมารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 26 มิ.ย.58 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง