ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗

ด้วย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ การบำบัดผสมผสานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย.- ๑ ก.ค.๕๙ ณ เมืองทองธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง