โครงการอบรมนักวิเคราะห์นโบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ วันที่ ๒๓ - ๒๔ พ.ค. ๖๕ ด้วยระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 พ.ค.65 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: