โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณ และการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลัง การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของสตง. รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๓ จำนวน ๓ รุ่น ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์บางพลัด กทม. คือ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ 

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ - ๒ มิ.ย.๒๕๖๑

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๐ - ๒๑ ก.ค.๒๕๖๑

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: