ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก กำหนดจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในประเด็น "ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำสุขสู่ประชาชน" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙