ประชุมวิชาการเรื่องการดูแลรักษาโรคมะเร็งและแนวทางการให้โภชนบำบัดคลินิกในคนไข้ผู้สูงอายุและคนไข้มะเร็ง

ด้วยโรงพยาบาลตรัง จัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลรักษาโรคมะเร็งและแนวทางให้โภชนบำบัดคลินิกในคนไข้ผู้สูงอายุและคนไข้มะเร็ง ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ เม.ย.๖๔ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง