หลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑๑"

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๒๒-๒๔ พ.ค.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: