ประชุมวิชาการ นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่อรังของโรงพยาบาลในยุค thailand ๔.๐

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่อรังของโรงพยาบาลในยุค Thailand๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิ.ย.๖๑ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: