ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ด้วย จังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการ E-Learnng หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒ รุ่น คือ

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ ก.พ.๕๙

รุ่นที่ ๒ รหว่างวันที่ ๑-๓๑ พ.ค.๕๙

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง